کهن دیار ساوالان ؛ دیار رادمردان

عسل خالص سبلان
عسل طبیعی و خالص درجه یک
عسل طبیعی درجه دو
عسل خالص سبلان