محصولات ویژه

محصولات درجه یک

عسل طبیعی و خالص عسل بال مشمل بر دو قالب کلی میباشد :

1- عسل های طبیعی ممتاز (ممتاز درجه یک ، ممتاز درجه دو )

2- عسل های طبیعی (طبیعی درجه یک ، درجه دو ، درجه سه )

عسل ممتاز نسبت به دیگر از درصد خلوص بیشتری برخوردار بوده و جایگاه ممتازتری دارد و این عسل نیز بر اساس میزان خلوص بر دو قسم درجه یک و دو تقسیم میشود که بر اساس میزان تغذیه حیوان از طبیعت گرید بندی شده است .

و عسل های دیگر نیز طبیعی بوده و تنها میزان خلوص انها نسبت به ممتاز قدری پایینتر میباشد .